messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box สำนักปลัด
นางสาวรสสุคนธ์ ชมภูพาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09 3742 2459
นางสาวชลิตา อัศวแก้วจินดา
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าสิบเอกวงศ์วรรธน์ ขำอรุณ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวปวริศา ไชยผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจรียา กิจโสภี
นักจัดการงานทั่วไป
นายธรณัส อยู่ทอง
นิติกร
นางเนาวรัตน์ บังเกิด
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางณิชาภัทร คงลำพูน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอำนาจ เนื่องภิรมย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมควร บังเกิด
ผู้ช่วยนิติกร
นายสุนิรัญ ทรงปัญญา
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นายวัชรา สาสะชิต
พนักงานขับรถยนต์
นางบุษบง หาศาสตร์ศิลป์
ภารโรง
นายกระสันต์ กิจงาม
คนงานรักษาความปลอดภัย