องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม - การศึกษา โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง 1) โรงเรียนวัดอินทอารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) โรงเรียนวัดหญ้าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) โรงเรียนวัดสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยตำบลลาดบัวหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทอารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหญ้าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 - สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวหลวง จำนวน 1 แห่ง - อาชญากรรม - ไม่มี - - ยาเสพติด - ไม่มี - - การสังคมสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวงลาดบัวหลวง ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ ๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้