องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791
นายสมบุญ การมิตรี
รองนายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0891486081
นายศรียนต์ สุขลักคินี
รองนายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0851826760
นางทัศนีย์ เสนีย์วงษ์
เลขานุการ นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0656210161
account_box ฝ่ายสภา
นายสรวิชญ์ เนตรสุวรรณ์
ประธานสภา อบต.ลาดบัวหลวง
นายสุรชัย ท้วมคนชม
รองประธานสภา อบต.ลาดบัวหลวง
นายสายัณห์ ฮวดหุ่น
เลขานุการสภา อบต.ลาดบัวหลวง
นายชาญชัย นิทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายสะท้าน เจริญพานิช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายเสถียร ปาลดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นางสาวธัญมาศ ไตรอุโภค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวรสสุคนธ์ ชมภูพาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
โทร : 09 3472 4459
นางสาวรสสุคนธ์ ชมภูพาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
โทร : 09 3472 4459
นางสาวรสสุคนธ์ ชมภูพาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสุนิสา เปียไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจรียา กิจโสภี
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
account_box สำนักปลัด
นางสาวรสสุคนธ์ ชมภูพาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชลิตา อัศวแก้วจินดา
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าสิบเอกวงศ์วรรธน์ ขำอรุณ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวปวริศา ไชยผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจรียา กิจโสภี
นักจัดการงานทั่วไป
นางณิชาภัทร คงลำพูน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอำนาจ เนื่องภิรมย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมควร บังเกิด
ผู้ช่วยนิติกร
นางเนาวรัตน์ บังเกิด
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวัชรา สาสะชิต
พนักงานขับรถยนต์
นายสุนิรัญ ทรงปัญญา
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางบุษบง หาศาสตร์ศิลป์
ภารโรง
นายกระสันต์ กิจงาม
คนงานรักษาความปลอดภัย
account_box กองคลัง
นางสุนิสา เปียไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง
นางสาวธัญจิรา ขำนิล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา ม่วงทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางเบญจมาศ ภิรมย์ศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวอรนุุช สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัตรา ทรงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายนนทวัฒน์ เซ็นหลวง
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจรียา กิจโสภี
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวประภาพร ปิ่นแก้ว
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดบัวหลวง
นางสินีนาฏ กันพ้นภัย
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหญ้าไทร
นางสาวฐิติยา ทองวิมล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอภิรดี พินิจบรรจง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวพิมพ์ใจ ประทุมนาค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาววัชรียา ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก