องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791
นายสมบุญ การมิตรี
รองนายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0891486081
นายศรียนต์ สุขลักคินี
รองนายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0851826760
นางทัศนีย์ เสนีย์วงษ์
เลขานุการ นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0656210161
account_box ฝ่ายสภา
นายสรวิชญ์ เนตรสุวรรณ์
ประธานสภา อบต.ลาดบัวหลวง
นายสุรชัย ท้วมคนชม
รองประธานสภา อบต.ลาดบัวหลวง
-
เลขานุการสภา อบต.ลาดบัวหลวง
นายชาญชัย นิทรัพย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสะท้าน เจริญพานิช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายเสถียร ปาลดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายสายัณห์ ฮวดหุ่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นางสาวธัญมาศ ไตรอุโภค
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสุนิสา เปียไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
นางสาวจรียา กิจโสภี
เจ้าพนักงานธุรการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสุนิสา เปียไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายภูมิพัฒน์ สง่าภาคภูมิ
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
account_box สำนักปลัด
นางสาวจรียา กิจโสภี
เจ้าพนักงานธุรการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชลิตา อัศวแก้วจินดา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจรียา กิจโสภี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางณิชาภัทร คงลำพูน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอำนาจ เนื่องภิรมย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมควร บังเกิด
ผู้ช่วยนิติกร
นางเนาวรัตน์ บังเกิด
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสุนิรัญ ทรงปัญญา
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นายวัชรา สาสะชิต
พนักงานขับรถยนต์
นางบุษบง หาศาสตร์ศิลป์
ภารโรง
นายกระสันต์ กิจงาม
คนงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวสุรัตนา ไพประดิษฐ์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางสาวธัญญลักษณ์ พันธ์พักต์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
account_box กองคลัง
นางสุนิสา เปียไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง
นางสาวธัญจิรา ขำนิล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา ม่วงทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางเบญจมาศ ภิรมย์ศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวอรนุุช สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายภูมิพัฒน์ สง่าภาคภูมิ
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายภูมิพัฒน์ สง่าภาคภูมิ
นายช่างโยธา
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายนนทวัฒน์ เซ็นหลวง
คนงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัตรา ทรงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวประภาพร ปิ่นแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสินีนาฏ กันพ้นภัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐิติยา ทองวิมล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอภิรดี พินิจบรรจง
ครููพี่เลี้ยง
นางสาวพิมพ์ใจ ประทุมนาค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก