messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box ฝ่ายสภา
นายสรวิชญ์ เนตรสุวรรณ์
ประธานสภา อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 08 3046 7203
นายสุรชัย ท้วมคนชม
รองประธานสภา อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 08 4145 5742
นายสายัณห์ ฮวดหุ่น
เลขานุการสภา อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 09 5362 2508
นายชาญชัย นิทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
โทร : 08 5183 4604
นายสะท้าน เจริญพานิช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 08 9804 6354
นายเสถียร ปาลดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
โทร : 08 9818 5169
นางสาวธัญมาศ ไตรอุโภค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
โทร : 08 9819 8549