องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ 1. การเกษตร - นาข้าว จำนวน 13,619 ไร่ - ไม้ผล จำนวน 341 ไร่ - พืชผัก จำนวน 164 ไร่ - พืชไร่ จำนวน 26 ไร่ - ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 105 ไร่ ที่มา : ข้อมูลเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ปี 2560/2561 2. การประมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง โดยส่วนใหญ่ลักษณะเป็นบ่อเลี้ยงปลาจำนวนเนื้อที่ไม่มากนัก 3. การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง โดยส่วนใหญ่ลักษณะเป็นบ่อเลี้ยงปลาจำนวนเนื้อที่ไม่มากนัก 4. การบริการ - รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง - สถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 แห่ง - ร้านอาหาร จำนวน 6 แห่ง - ร้านขายข้าวปลูก/ลานตากข้าวปลูก จำนวน 6 แห่ง - จำหน่ายแก๊ส จำนวน 1 แห่ง - โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานจากข้าว) หมู่ที่ 4 ที่มา : งานจัดเก็บรายได้ อบต.