messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เดิมเป็นสภาตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง วันที่ 25 ธันวาคม 2539 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 40 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ เรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล (1563) สภาตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีพื้นที่ 28 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,500 ไร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจ หน้า 205 เล่ม 114 ตอนพิเศษ 105 ง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดเขตตำบลลาดบัวหลวงภายในท้องที่โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 กำหนดเขตตำบลลาดบัวหลวง ให้มีเขตการปกครองรวม 9 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง จำนวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้ จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดเวาะฮ์ หมู่ที่ 4 บ้านตะพังโคลน หมู่ที่ 5 บ้านเมฆขลา หมู่ที่ 6 บ้านรางหอยขม หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าไทร หมู่ที่ 8 บ้านหัวแมลงวัน หมู่ที่ 9 บ้านดอน และให้มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด PR 396718 ที่จุดตัดระหว่างคลองหลักชัย กับคลองบางซ้าย ที่เสาไม้หลักที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านที่สวนและทุ่งนา ไปตามแนวคันนาฝั่งเหนือลำรางปากกะช่อง ถึงจุดเชื่อมกับคลองตะพังโคลน ที่เสาไม้หลักที่ 2 ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร บริเวณพิกัด P R 428725 ไปทางทิศใต้ประมาณ 300 เมตร ละไปทางทิศตะวันออก ผ่านที่สวนและทุ่งนา ถึงบ้านรางหอยขม ที่เสาไม้หลักที่ 3 ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร บริเวณพิกัด P R 444714 ไปทางทิศตะวันออก ผ่านที่สวนและทุ่งนา ถึงจุดตัดกับคลองสานที่ปากช่องกะแฮ้ว ระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร สิ้นสุดที่เสาไม้หลักที่ 4 บริเวณพิกัด P R 461711 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 6.5 กิโลเมตร ทิศศตะวันออก ติดต่อตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด P R 461711 จากเสาไม้หลักที่ 1 ตัดคลอสานที่ปากช่องกะแฮ้วไปทางทิศใต้เป็นแนวตรงเลียบไปตามริมคลองสาน ผ่านที่สวนและทุ่งนา ถึงเสาไม้หลักที่ 2 ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตร บริเวณพิกัด P R 463672 ไปทางทิศใต้เลียบริมคลองสานผ่านที่ส่วนและทุ่งนาไปตัดกับถนนสายลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ใกล้บริเวณจุดเชื่อมกับคลองพระยาบันลือ สิ้นสุดที่บริเวณคลองสานเชื่อมกับคลองพระยาบันลือ บริเวณพิกัด P R 461651 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 6.2 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดต่อเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด P R 404662 ที่บริเวณปากคลองบางซ้ายเชื่อมกับคลองพระยาบันลือ ที่เสาไม้หลักที่ 1 เป็นจุดแบ่งเขตตำบลไปทางทิศเหนือเลียบริมคลองบางซ้าย ถึงบริเวณบ้านแปลงผักชี ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านที่สวนและทุ่งนาประมาณ 1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ลำรางคลองหลักชัย ตัดกับคลองบางซ้าย บริเวณพิกัด P R 396718 เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5.5 กิโลเมตร