ชื่อเรื่อง : พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

ชื่อไฟล์ : bKBsF1PTue30929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้